Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 
20.01.2010
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE PRI INFORMATIVNEM IZRAČUNU DOHODNINE ZA LETO 2009

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2009 vložijo le tisti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki želijo te podatke spremeniti.

Letos je rok za oddajo vloge podaljšan in sicer do 5.2.2010.

Obrazec si lahko natisnete s spletne strani DURSa.
 
 
15.01.2010
MINIMALNA PLAČA BO ZNAŠALA 562 EUROV NETO

Včeraj so se sindikati in Vlada uspeli dogovoriti, da se znesek minimalne plače poviša na 562 EUR neto, kar pomeni zvišanje na raven minimalnih življenjskih stroškov. Za izplačilo dogovorjenega zneska bodo potrebne tudi hkratne dohodninske spremembe, saj bo uvedena posebna davčna olajšava, s čemer bodo plače do bruto zneska, ki ustreza znesku 510 EUR neto, oproščene plačila dohodnine. Bruto znesek bo tako znašal 734,15 EUR.

Podjetja, katerim bi takojšen dvig minimalne plače povzročil velike izgube ali odpuščanja delavcev, se bodo s sindikati lahko dogovorila o postopnem poviševanju minimalne plače in sicer v letošnjem letu na najmanj 510 EUR, naslednje leto najmanj na 535 EUR neto, do 1.1.2012 pa na 562 EUR neto.

Vlada bo predvidoma že v naslednjem tednu določila besedilo zakona o minimalni plači.
 
 
05.01.2010
DAVČNA LESTVICA ZA LETO 2010

18. decembra je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010. Zneski olajšav se vsako leto uskladijo. Za leto 2010 si jih lahko ogledate na spletni strani Davčne uprave.
 
 
05.01.2010
NOVI UPOKOJITVENI POGOJI

Zaradi upoštevanja prehodnega obdobja po veljavnem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so se z novim letom spremenili nekateri minimalni upokojitveni pogoji za starostno pokojnino.

Pokojninska doba za ženske se je iz 37 let povečala na 37 let in 3 mesece, starostna meja  za ženske pa iz 56 let in 4 mesecev na 56 let in 8 mesecev.

V letu 2010 se dodatno zniža starostna meja zaradi zavarovanja pred 18 letom starosti iz 8 na 9 mesecev. Dodatno se zniža tudi starostna meja zaradi otrok.

Oglejte si veljavne pogoje za pridobitev starostne pokojnine v letu 2010.

docUpokojitveni pogoji 2010 (.doc 24KB)

Tisti, katerim je ZPIZ že izračunal predvideni datum upokojitve,  je že upošteval postopno dviganje straosti in ostale spremembe v prehodnem obdobju.
 
 
23.12.2009
NOVINARSKA KONFERENCA

Svet gorenjskih sindikatov je včeraj organiziral novinarsko konferenco, na kateri je prisotne podrobno seznanil s sedanjimi razmerami, problemi in težavami gorenjskega gospodarstva ter še posebej gorenjskega delavstva.

Poleg stališč in aktualnih aktivnosti Sveta gorenjskih sindikatov, smo predstavili tudi rezultate mnenjske raziskave o (ne)zadovoljstvu s sedanjim položajem zaposlenih, v kateri je sodelovalo 875 gorenjskih delavcev.

pdfNovinarska Konferenca SGS 22.12.2009 (.pdf 1.3MB)
 
 
26.11.2009
PREVERITE, ALI VAM DELODAJALEC PLAČUJE PRISPEVKE

Na enostaven in hiter način lahko preverite ali vam delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost, to so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za brezposelnost in prispevki za starševsko varstvo.

KJE DOBITE PODATKE?
Na Davčnih uradih RS
Davčni uradi razpolagajo s podatki o plačilu prispevkov za obdobje od 1.7.2008 dalje.
Izpolnite obrazec  - Vloga za izpis podatkov o plačanih prispevkih (obrazec P21-VF)  in ga oddate na najbližji izpostavi DURSa. Odgovor dobite takoj.

V primeru, da prispevki niso plačani, Davčna uprava po uradni dolžnosti  začne postopek prisilne izterjave neplačanih prispevkov od delodajalca.

Na območnih enotah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Za obdobje pred 1.7.2008 lahko na območnih enotah ZPIZa zaprosite za izpis podatkov iz M4 obrazcev. To so podatki o plačah in prispevkih, ki jih za posameznega delavca vsako leto oddaja delodajalec. Na ZPIZu lahko zahtevate tudi izpis prijav v zavarovanje.

ZPIZ z individualnimi podatki o plačilu prispevkov za vsakega posameznika ne razpolaga, razen v tistih primerih, kjer je bila opravljana revizija pri delodajalcu.
V primeru pravilno oddanih M4 obrazcev,  se domneva, da so prispevki plačani, vendar sama oddaja obrazcev še ni garancija, da so bili prispevki dejansko odvedeni.
 
 
19.11.2009
SGS POZIVA ČLANE SINDIKATA IN OSTALE DELAVCE K MNOŽIČNI UDELEŽBI NA VSESLOVENSKEM PROTESTNEM SHODU, KI BO V SOBOTO, 28. NOVEMBRA 2009 V LJUBLJANI

Podrobnejša organizacijska navodila si lahko ogledate na naših članskih straneh.
 
 
11.11.2009
OBVESTILO ČLANOM SGS V ZVEZI S STAVKO SKEI NAPOVEDANO ZA DNE 13.11.2009

Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI) je za petek 13. novembra 2009 napovedal splošno in opozorilno stavko. Stavka je napovedana v družbah, za katere velja, oziroma se uporablja katera od naslednjih kolektivnih pogodb: Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije, oziroma Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Napovedana stavka je interesna stavka, saj si sindikalisti prizadevamo za dvig minimalne plače, izplačilo »draginjskega dodatka« v višini 150 evrov, pravično in bolj sprejemljivo plačno politiko ter s tem posredno za dvig življenjskega standarda ter zagotovitev dostojnejšega življenja delavcev. Ker smo v sindikatu prepričani, da si delavci za dobro opravljeno delo zaslužimo pravično in predvsem dostojno plačilo, SMO SE ODLOČILI, DA PODPREMO STAVKOVNE ZAHTEVE SKEI in v stavki sodelujemo tako, da za petek 13.11.2009 skličemo članski sestanek, sestanek izvršnega odbora sindikata oziroma zbor delavcev ter vodstvu družbe predstavimo svoje zahteve in skupaj poiščemo možne načine za njihovo izpolnitev.

Kljub temu, da smo se odločili, da v času stavke z delom ne bomo prekinili pričakujemo, da bo delodajalec spoštoval vse dogovore, ki bodo sklenjeni na nivoju dejavnosti. Zato bomo vztrajali in zahtevali, da se tudi v naši družbi zagotovijo na novo dogovorjene pravice in upoštevajo morebitne spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti.
 
 
06.11.2009
JAVNI RAZPIS "ZNANJE URESNIČUJE SANJE"

Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in ste v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Več informacij si oglejte na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.
 
 
28.10.2009
NEPRAVILNOSTI V ZVEZDI PRIVEDLE DO KAZENSKE OVADBE IN STAVKE

SPOROČILO ZA JAVNOST
v zvezi z napovedano stavko zaposlenih v Zvezdi d.d. Kranj in vloženo kazensko ovadbo

Zaposleni v družbi Zvezda d.d., katere večinski lastnik in odgovorna oseba je Dušan Dolamič, so se znašli v težki in brezizhodni situaciji, saj je ogroženo njihovo socialno stanje, družbi pa zaradi sumljivih finančnih transakcij grozi finančni zlom.

Kazensko ovadbo zato podajajo zaradi določenih ravnanj, ki kažejo na utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja oz. nevestnega gospodarjenja večinskega lastnika in nekdanjega direktorja družbe Zvezda d.d., Dušana Dolamiča.

Na nepravilnosti v zvezi s poslovanjem so tako delavci kot oba sindikata v družbi opozarjali že vse od spremembe lastniške strukture v družbi, ko je večinski lastnik na podlagi nakupa od družbe VERITAS d.d. postala fizična oseba Dušan Dolamič.

V družbi ni bilo vzpostavljenega aktivnega poslovodstva oz. osebe, ki bi si na strani delodajalca prizadevala za nemoteno oz. normalno poslovanje družbe in bi preprečila sumljive denarne transakcije lastnika in direktorja ter obremenjevanje družbe Zvezda d.d. s kratkoročnimi in dolgoročnimi poroštvi v času, ko glede na finančno stanje to sploh ni bilo smotrno. Naročila so prihajala, obstajale so možnosti za sklenitev poslov, vendar pa družba ni mogla realizirati niti že potrjenih naročil, ker ni imela razpoložljivih finančnih sredstev. Denarna sredstva, ki so prihajala na račun, so odtekala za posojila in poroštva fizičnim in pravnim osebam, ki niso imela nikakršne povezave s poslovanjem Zvezde d.d.

Družba do zaposlenih ni poravnala vseh zapadlih obveznosti, zato so zaposleni na delodajalca naslovili zahtevo za izpolnitev obveznosti in zaradi neizpolnitve le-teh, za dne 2.11.2009 napovedali stavko z naslednjimi stavkovnimi zahtevami:

- Izplačilo plače za mesec september 2009 z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 19.10.2009 do dneva izplačila,
- Izplačilo prispevkov za socialno varnost za mesec julij 2009,
- Izplačilo prispevkov za socialno varnost za mesec avgust 2009,
- Izplačilo regresa za leto 2009.

Obstaja velika verjetnost, da terjatve delavcev ne bodo plačane, saj je družba močno prezadolžena in ni nikakršnih realnih možnosti za njihovo poplačilo.

To nedvoumno izhaja tudi iz poročila neodvisnega revizorja z dne 30.6.2009, ki je zavrnil mnenje zoper družbo Zvezda d.d. in kot osnovo za zavrnitev mnenja navedel, da ima družba Zvezda d.d. do določene obvladujoče družbe izkazane terjatve v višini skoraj 6 mio evrov, kar predstavlja 58% premoženja Zvezde d.d. in sicer v obliki kratkoročno danih posojil, terjatev za obresti in poslovnih terjatev. Njihova zapadlost se že od julija 2008 podaljšuje z aneksi in zanje obstaja dvom o poplačljivosti zaradi finančnega položaja dolžnika. Zvezda d.d. v letnem poročilu ni v zadostni meri razkrila okoliščin in ukrepov za poplačilo omenjenih terjatev in s tem tveganj, povezanih z vprašanjem delujočega podjetja.

Svet gorenjskih sindikatov
Predsednik mag. Rajko Bakovnik

Kranj, 28.10.2009
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se