Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 
20.04.2010
VABLJENI NA JOŠT!

 
 
14.04.2010
ZVEZA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV SLOVENIJE (ZRSS)

Zvezo reprezentativnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZRSS) smo ustanovili reprezentativni sindikati, ki smo sprejeli idejo in pobudo za ustanovitev nove sindikalne centrale, posredovano nekaj manj kot dvajsetim neodvisnim reprezentativnim sindikatom na državni ravni.

Resno ter tudi praktično smo ta izziv danes uresničili ustanovitelji in prve članice ZRSS:
• Svet gorenjskih sindikatov (SGS),
• Sindikat voznikov avtobusnega prometa Slovenije (SIVAP-S) in
• Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS).

ZRSS se od ostalih slovenskih sindikalnih central razlikuje predvsem po načinu organiziranja in delovanja, kar izhaja že iz temeljnih opredelitev, zapisanih v njenih konstitutivnih dokumentih (sporazum, statut), in sicer:
• ZRSS je demokratična in neodvisna interesna organizacija prostovoljno združenih samostojnih reprezentativnih sindikatov Slovenije;
• vsak reprezentativen sindikat (v poklicu, dejavnosti, panogi, občini oz. širši lokalni skupnosti) lahko postane član ZRSS s podpisom posebne pristopne izjave;
• naša vrata so torej odprta za vse kolektivne članice – reprezentativne sindikate, ki bodo sprejeli naš partnerski pristop in v združevanju strokovnih, kadrovskih ter akcijskih sposobnosti sindikatov prepoznali priložnost za izboljšanje kvalitete dela in življenja v Sloveniji;
• članice ZRSS so povsem enakopravne in v celoti ohranijo svojo samostojnost ter suverenost organiziranja, delovanja, sprejemanja lastnih aktov, dogovorov, urejanja finančno-materialnega poslovanja in posedovanja lastnine;
• ZRSS ne bo s svojim delovanjem v ničemer posegala v samostojnost organiziranja in delovanja svojih kolektivnih članic.

Poleg ohranjanja tradicionalne identitete in aktivnosti sindikalizma bomo v ZRSS načrtno uvajali ter spodbujali nujne spremembe, tako v svoji strategiji kot strategijah vseh članic – sindikalnih organizacij, v katerih se bodo lahko prepoznali vsi delojemalci in ki jih hkrati terjata tudi sodobni razvoj ter pričakovanja današnjih generacij zaposlenih. Vse to bomo uveljavljali predvsem z naslednjimi aktivnostmi in ukrepi:
• vrnitev k članom in prenova sindikatov kot družbenih gibanj,
• demokratizacija notranjega sindikalnega življenja,
• dograjevanje partnerske vloge sindikatov na vseh ravneh,
• krepitev “ekonomske demokracije” (učinkovito soupravljanje, udeležba delavcev pri dobičku in širše notranje lastništvo - so ključni pogoji za preseganje mezdnega položaja delavcev),
• razvijanje permanentnega izobraževanja in usposabljanja članov ter ostalih zaposlenih in
• stalno prizadevanje za izboljševanje kakovosti življenja članov, zaposlenih in njihovih družin (tako kakovosti delovnega življenja kot kakovosti prostega časa).

Ob tem se zavedamo, da za izboljšanje slovenske sindikalne učinkovitosti ne bodo dovolj samo takšna ali drugačna povezovanja, pač pa bo potrebno temeljito premisliti tudi nekatere aktualne pobude: o novi opredelitvi vloge EKONOMSKO-SOCIALNEGA SVETA, o morebitni ustanovitvi SLOVENSKE DELAVSKE ZBORNICE in o potrebnih SPREMEMBAH TER DOPOLNITVAH ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV.

Te cilje bo ZRSS zasledovala pri svojem delovanju, med drugim tudi v Ekonomsko socialnem svetu Republike Slovenije (ESS), kjer bo kot enakopravni partner uveljavljala možnost neposrednega sodelovanja pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za svoje članstvo.

Tako kot so naša vrata odprta za vse nove članice – reprezentativne sindikate, ki bodo sprejeli naš partnerski pristop in v združevanju strokovnih, kadrovskih ter akcijskih sposobnosti sindikatov prepoznali priložnost za izboljšanje kvalitete dela in življenja v Sloveniji, bomo tudi kot ZRSS odprti za enakopravno sodelovanje in zlasti projektno povezovanje z ostalimi sindikalnimi centralami v Sloveniji ter drugimi zainteresiranimi sindikati znotraj EU. In prvi korak v tej smeri predstavlja že sama ustanovitev ZRSS, ki je povezala sindikalne organizacije, ki so doslej delovale samostojno.

V Kranju, 14. april 2010
 
 
24.03.2010
PRIPRAVLJEN JE PREDLOG NOVEGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Včeraj je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na novinarski konferenci predstavilo ključne rešitve predloga novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Ključni cilji novega zakona so dvig dejanske upokojitvene starosti, večja preglednost sistema, odvisnost višine pokojnin od vplačanih prispevkov in izločitev čistih socialnih transferjev.

Oglejte si ključne rešitve predloga novega zakona.

docKljučne rešitve predloga novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (.doc 121KB)
 
 
23.02.2010
NOVA SESTAVA PREDSEDSTVA IN  NADZORNEGA ODBORA SGS

Zaradi poteka mandata ter na podlagi določb 14. in 16. člena Statuta SGS, je Predsedstvo SGS na svoji 7. redni seji, dne 26. januarja 2010 sprejelo predlog sprememb sestave članov Predsedstva SGS in predlog sprememb kandidatov za člane Nadzornega odbora.

SKLEP št. 2
Člani Skupščine so soglasno potrdili naslednjo sestavo predsedstva SGS.
1. Sindikat Iskratel
2. Sindikat Iskraemeco
3. Sindikat LIP Bled – Rečica
4. Sindikat GRS
5. Sindikat Merkur Group
6. Sindikat Mercator Gorenjska
7. Sindikat Elektro Gorenjska
8. Društvo upokojencev Kranj
9. Sindikat Komunale Kranj
10. Sindikat Gradbinec GIP
11. Sindikat Telekom
12. Sindikat Hidria Perles
13. Sindikat Iskra MIS
14. Sindikat Sava
15. Sindikat ISD
16. Predsednik SGS
17. Sekretar SGS

SKLEP št. 3
Skupščina soglasno izvoli nadzorni odbor v sestavi:
1. Leon Gros
2. Tine Miklavžič
3. Miro Peternel
4. Mateja Tavčar
5. Boštjan Podrepšek

VKLJUČITEV SGS V ZVEZO REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

Na podlagi programskih usmeritev SGS za obdobje 2008 – 2012, sprejetih na Skupščini SGS (Podbrezje, 12. 06. 2009) in na podlagi določb 5. ter 12. člena Statuta SGS ter na podlagi sklepa Predsedstva SGS z dne 26.1.2010, je Skupščina SGS sprejela

SKLEP št. 4
Člani Skupščine SGS so obravnavali in soglasno sprejeli predlog Sporazuma o ustanovitvi in vključitvi v Zvezo reprezentativnih sindikatov Slovenije
ter

SKLEP št. 5
Člani Skupščine SGS so soglasno sprejeli predlog štirih delegatov SGS za zastopanje na ustanovnem Kongresu Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije. Ti delegati so Mateja Tavčar, Leon Gros, Boštjan Podrepšek in Rajko Bakovnik.

KRIZA IN SINDIKATI - IZZIV ZA SODOBNEJŠI SINDIKALIZEM
Mag. Rajko Bakovnik je po končanem volilnem delu skuščine predstavil položaj sindikalizma in pogled v prihodnost na tem področju. Oglejte si njegovo predavanje.

pdfIzobrazevanje SGS Naklo 19.februar 2010 (.pdf 1.8MB)
 
 
22.02.2010
OBJAVLJEN ZAKON O MINIMALNI PLAČI

Danes je bil v Uradnem listu št. 13/2010 objavljen Zakon o minimalni plači. Zakon določa pravico do minimalne plače, njeno višino, pogoje pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek minimalne plače ter način njenega določanja in objave.

Minimalna plača za delo opravljeno od 1.marca dalje je 734,15 EUR. Minimalna plača se bo usklajevala enkrat letno najmanj z rastjo cen življenskih potrebščin.

Zakon določa tudi pogoje za postopen prehod na določeno višino minimalne plače. Delodajalec pri katerem bi izplačevanje minimalne plače povzročilo velike izgube in ogrozilo obstoj podjetja ali imelo za posledice odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev, lahko najdlje do konca leta 2011postopno preide na izplačilo minimalne plače v znesku določenem s tem zakonom. O postopnem prehodu se je delodajalec dolžan posvetovati in skleniti pisni sporazum s sindikatom pri delodajalcu, če sindikata ni pa s svetom delavcev ali z delavci na zboru delavcev.

Ne glede na morebiten dogovor med delodajalcem in predstavniki delavcev pa minimalna plača od 1. marca letos ne more biti nižja od 654,69 EUR, od 1. januarja 2011 dalje pa ne nižja od 685,25 EUR povečanih za rast življenjskih potrebščin v letu 2010.
 
 
17.02.2010
KRATKOROČNI, DOLGOROČNI KREDITI IN NAMENSKI KREDITI ZA NAKUP KURILNEGA OLJA V LETU 2010

Celotni znesek kreditov (kratkoročnih, dolgoročnih in namenskih) v letu 2010 znaša 2.000.000 €, ki se po kvotah razdeli med članice. Osnova za določitev kvote članice je vplačana članarina v sindikalni sklad v letu 2009.

Članice same določijo dinamiko razdeljevanja preko celega leta, kolikšen del svoje kvote bodo porabile za kratkoročna, dolgoročna posojila oz. za namenske kredite.

Kratkoročni krediti v višini 250, 450, 650, 850 in 1.100 € za dobo 6 ali 12 mesecev. Dolgoročni krediti po 1.100, 2.100, 3.200 in 4.200 € za dobo od 1 do 4 let.

Za člane, ki imajo delovno vizo in želijo pridobiti kredit, pa UO sindikalnega sklada predlaga maksimalno višino kredita 1.000 €. Garant za njihov kredit je sindikat podjetja. Možno je pridobiti kredit do 1.500 €, garant 70 % hranilnica Lon in 30 % sindikat podjetja. Za kredit do 2.500 € je potrebno imeti kreditno sposobnega poroka. Do 4.200 € kredita pa mora kreditojemalec zastaviti svoje premoženje.

Informacije v zvezi z najemom kreditov člani dobijo pri predsedniku sindikata v svojem podjetju ali na Svetu gorenjskih sindikatov.
 
 
20.01.2010
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE PRI INFORMATIVNEM IZRAČUNU DOHODNINE ZA LETO 2009

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2009 vložijo le tisti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki želijo te podatke spremeniti.

Letos je rok za oddajo vloge podaljšan in sicer do 5.2.2010.

Obrazec si lahko natisnete s spletne strani DURSa.
 
 
15.01.2010
MINIMALNA PLAČA BO ZNAŠALA 562 EUROV NETO

Včeraj so se sindikati in Vlada uspeli dogovoriti, da se znesek minimalne plače poviša na 562 EUR neto, kar pomeni zvišanje na raven minimalnih življenjskih stroškov. Za izplačilo dogovorjenega zneska bodo potrebne tudi hkratne dohodninske spremembe, saj bo uvedena posebna davčna olajšava, s čemer bodo plače do bruto zneska, ki ustreza znesku 510 EUR neto, oproščene plačila dohodnine. Bruto znesek bo tako znašal 734,15 EUR.

Podjetja, katerim bi takojšen dvig minimalne plače povzročil velike izgube ali odpuščanja delavcev, se bodo s sindikati lahko dogovorila o postopnem poviševanju minimalne plače in sicer v letošnjem letu na najmanj 510 EUR, naslednje leto najmanj na 535 EUR neto, do 1.1.2012 pa na 562 EUR neto.

Vlada bo predvidoma že v naslednjem tednu določila besedilo zakona o minimalni plači.
 
 
05.01.2010
DAVČNA LESTVICA ZA LETO 2010

18. decembra je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010. Zneski olajšav se vsako leto uskladijo. Za leto 2010 si jih lahko ogledate na spletni strani Davčne uprave.
 
 
05.01.2010
NOVI UPOKOJITVENI POGOJI

Zaradi upoštevanja prehodnega obdobja po veljavnem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so se z novim letom spremenili nekateri minimalni upokojitveni pogoji za starostno pokojnino.

Pokojninska doba za ženske se je iz 37 let povečala na 37 let in 3 mesece, starostna meja  za ženske pa iz 56 let in 4 mesecev na 56 let in 8 mesecev.

V letu 2010 se dodatno zniža starostna meja zaradi zavarovanja pred 18 letom starosti iz 8 na 9 mesecev. Dodatno se zniža tudi starostna meja zaradi otrok.

Oglejte si veljavne pogoje za pridobitev starostne pokojnine v letu 2010.

docUpokojitveni pogoji 2010 (.doc 24KB)

Tisti, katerim je ZPIZ že izračunal predvideni datum upokojitve,  je že upošteval postopno dviganje straosti in ostale spremembe v prehodnem obdobju.
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

Časopis SGS zadnja številka.


Prijava za člane

Dostopni podatki so sestavljeni iz:

  • Uporabniškega imena, ki je sestavljeno iz ''priimekime'' (brez presledkov) ter
  • Gesla, katero mora vsebovati 6 znakov. Geslo je sestavljeno iz posameznih ničel (0) ter številke vaše članske izkaznice.
Primer:
Uporabniško ime: novakjanez
Geslo: 000123 (v primeru, da je številka vaše članske izkaznice 123)

Uporabniško ime:

Geslo:

 
 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Ne strinjam se